สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ

ติดต่อ

สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อาคารสามัญ 99

โทรศัพท์ 0 2288 5601
โทรสาร 0 2288 5601

  • กลุ่มปฐมวัย        โทรศัพท์ 0 2288 5990
  • กลุ่มประถมศึกษา โทรศัพท์ 0 2288 5801
  • กลุ่มมัธยมศึกษา  โทรศัพท์ 0 2288 5601